Centrumattitudes

Castor’s Centrumattitudes

Castor koos ervoor om 3 attitudes op schoolniveau centraal te stellen. Dit zijn attitudes die door het hele schoolteam als belangrijk ervaren worden om later goed te kunnen functioneren.

Deze attitudes staan meer centraal dan andere attitudes en worden door alle leerkrachten nauw opgevolgd. Bij het niet naleven worden leerlingen hier expliciet op aangesproken. Castor koos voor volgende centrumattitudes.

Verantwoordelijk

In de zin van engagement en betrokkenheid, maar ook loyaliteit en effectbesef van eigen denken en handelen en zin voor initiatief.

Als leerling sta je op de wip naar volwassenheid. Je combineert school en werk. Je wordt klaargestoomd voor de arbeidsmarkt waardoor geappelleerd wordt op je verantwoordelijkheidszin. We nemen onze leerlingen niet bij het handje maar maken hen duidelijk dat zij verantwoordelijk zijn voor hun toekomst.

In de praktijk is dat o.a.:

Ik kom op tijd in de les. Mijn map is in orde. Ik kom gemaakte afspraken na .

Ik verlaat de school niet zonder toestemming.

Aanwezigheid in de les en deelname aan het lesgebeuren. Dit bepaalt grotendeels het verloop van je individueel leertraject. Actief mee naar werk zoeken.

Respectvol

PhotoIn de zin van respectvol omgaan met alle culturen en verscheidenheid in geloofsovertuiging, geaardheid,... Verdraagzaam zijn tegenover anderen en elke vorm van pestgedrag ten stelligste afkeuren.

Castor is gelegen in Vilvoorde, niet ver van Brussel. Dat maakt dat je in onze school een waardvolle mix vindt van culturen. Ons schoolpubliek bestaat vooral uit leerlingen van Vlaams-Brabant, Brussel maar ook uit andere provincies. We bieden verschillende opleidingen aan zoals bijvoorbeeld lassen en administratie maar ook kermis en hoefsmid hetgeen voor  een specifieke samenstelling zorgt.

We zijn een kleine school en werken met wisselende klasgroepen voor PAV/BGV en Engels. We streven naar een familiale sfeer. De school organiseert eveneens klasoverschrijdende projecten, zoals bijvoorbeeld het intergenerationeel project. Dit zijn projecten waar wederzijds respect aan de basis ligt.

In de praktijk is dat o.a.: 

Ik gedraag me respectvol tegenover anderen. Ik ben beleefd en verdraagzaam. Ik luister als anderen aan het woord zijn en respecteer hun mening. Ik neem nooit deel aan scheldpartijen of pesterijen.  Ik eet en drink niet in de klas. Ik ruim mijn afval op. Ik schakel mijn gsm of andere elektronica uit tijdens de lessen.

Doorzettingsvermogen

PhotoIn de zin van wilskracht, keuzes kunnen maken en volhouden, ambitieus en moedig zijn

De jongeren van Castor hebben vaak al een bewogen parcours achter de rug. In Castor willen we hen een kans geven om zich voor te bereiden op het latere leven. Leerkrachten en leerlingen proberen elkaar te inspireren en te leren doorzetten. “Als hij dat kan, kan ik dat ook!”.

In de praktijk is dat o.a.:

Ik neem actief deel aan het lesgebeuren. Ik zet me in om opgelegde taken tot een goed einde te brengen. Ik ben leergierig en gemotiveerd. Ik rook niet tijdens de schooluren. Ik spijbel niet.